KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİSARILAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SARILAR DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Sarılar Dış Ticaret” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz, Sarılar Dış Ticaret tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında sunulan hizmet ve ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Sarılar Dış Ticaret tarafından işlenebilecektir:

• Şirketimizin tacir müşterilerinin ortağı/yetkilisi/irtibat kişisi/çalışanı, bireysel müşterisi veya bireysel müşterisi adayı iseniz;
Kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, müşteri işlem, finans, hukuki işlem, fiziksel mekan güvenliği,sağlık), ayrıca paylaşmanız halinde kimlik belgelerinde yer alan din, kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet sureti vasıtasıyla) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi, hukuk işlerinin takibi, sözleşme, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin sağlanması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

• Şirketimizin tedarikçi yetkilisi/çalışanı/ortağı iseniz;
Kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, hukuki işlem, finans, fiziksel mekan güvenliği,sağlık) ile ayrıca paylaşmanız halinde kimlik belgelerinde yer alan din, kan grubu bilgileriniz (dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet sureti vasıtasıyla) iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal ve hizmet üretim ve operasyon, satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, tedarik zinciri yönetimi, hukuk işlerinin takibi, sözleşme, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, resmi kurum ve kuruluşlara, hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz yurtiçinde yer alan firmalara(iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dahil), kanunen yetkili avukatlara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız, sözleşmenin kurulması veya ifası ile ilgili ve Şirketimizin meşru menfaatine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle doğrudan iletilen sözlü veya yazılı bilgiler, Şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama ve yazılımlar ile güvenlik kameraları sistemi üzerinden toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik taleplerinizi, Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca ilgili form üzerinde belirtilen adreslere yazılı olarak ve kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlere uygun olarak iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.
Sosyal Medyada Bizi İzleyin

Bizleri sosyal medyada da takip edebilirsiniz.

E-Bülten Kayıt

Güncel haberlerimizi takip etmek ister misiniz?

Sarılar Groups İletişim

Sormak istediklerinizi ya da merak ettikleriniz için bizi arayın.

Yukarı Çık